Funktionshinder/variationer och jämställdhet

Socialdemokraterna i Nynäshamn

Alla ska erbjudas jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället oavsett klass, kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning. Diskriminering ska förebyggas och motverkas.

Socialdemokraterna

  • Kartlägga befintliga brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
  • Skapa bra förutsättningar för att lagen om särskilt stöd (LSS) kommer alla till del på ett jämlikt och jämställt sätt.
  • Utveckla ett samarbete mellan Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden i Nynäshamn och Stockholms läns lands-ting för att omhändertagandet och vården av de som diagnostiserats med neuropsykiatriska sjukdomar ska samordnas.
  • Utveckla daglig verksamhet för de med funktionsvariationer så att utbudet utökas och varieras.
  • Bygga ett gruppboende för de som har en kombination av psykisk ohälsa och missbruk.
  • Bygga ett gruppboende för de som har kognitiva funktionshinder.